Αποτελέσματα

Πρότυπο μοντέλο μαθητείας για την απόκτηση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και ικανοτήτων

Το μοντέλο επικεντρώνεται στους έξι κύριους τομείς αρμοδιότητας της επιχειρηματικότητας:

 • - Ευκαιρία: η ικανότητα αναγνώρισης, εύρεσης, οραματισμού και εκμετάλλευσης ευκαιριών
 • - Οργάνωση: η ικανότητα καθοδήγησης, ελέγχου, παρακολούθησης, οργάνωσης και ανάπτυξης των πόρων της επιχείρησης
 • - Στρατηγική: η ικανότητα διατύπωσης σαφούς οράματος για τους στόχους και η ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξή τους
 • - Σχέση: διαδραστικές ικανότητες για την εδραίωση αξιόπιστων σχέσεων μέσω επικοινωνιακών, διαπροσωπικών και πειστικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις
 • - Δέσμευση: η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας αναλαμβάνοντας προδραστικό και αφοσιωμένο προσανατολισμό
 • - Εννοιολογία: αναλυτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων και δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων.

Το μοντέλο βασίζεται στην υιοθέτηση μαθησιακών μεθόδων βασισμένων σε προβλήματα με στοιχεία gamification. Η υιοθέτηση αυτών των δύο καινοτόμων τεχνικών μάθησης υποστηρίζει την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την οικοδόμηση μιας διαφορετικής νοοτροποίας προς την καινοτομία και τη δημιουργία. Επιπλέον, η προσέγγιση της μάθησης κατά την εργασία αναπτύσσει ζωτικής σημασίας συνειδητοποίηση και συνδέσεις με την πραγματική ζωή και επιτρέπει στους μαθητευόμενους να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μια επιχείρηση, να δοκιμάζονται σε προκλήσεις και αποτυχίες, να τολμούν και να αποκομίζουν ανταμοιβές, όλα σε ένα δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δεν έχει επιχειρηματικά ρίσκα.

Κατεβάστε το «Πρότυπο μοντέλο μαθητείας για την απόκτηση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και ικανοτήτων»:: BG | EN | FR | EL | RO | ES

Οδηγός εκπαιδευτών

Οι στόχοι του οδηγού για τους εκπαιδευτές είναι:

 • - να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές της ΕΕΚ και επιχειρήσεις να κατανοήσουν την έννοια του επιχειρηματικού πνεύματος
 • - να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευτών να μεταφέρουν το επιχειρηματικό πνεύμα στους μαθητευόμενους
 • - να ενσωματωθεί η παραδοσιακή διδασκαλία διαχείρισης επιχειρήσεων με καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης (π.χ. μάθηση βασισμένη σε προβλήματα και gamification)
 • - να παρουσιάσει και να προωθήσει το μοντέλο μαθητείας που αναπτύχθηκε
 • - να εντοπίσει και να παρουσιάσει επιτυχείς ιστορίες μαθητείας που προέρχονται από το στάδιο πιλοτικής εφαρμογής στις χώρες εταίρους
 • - να αναπτύξει οδηγό εκπαιδευτών για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και τις επιχειρήσεις, ο οποίος προσφέρει ένα σύνολο οδηγιών, προτάσεων και επιτυχημένων παραδειγμάτων στις χώρες εταίρους για την ενίσχυση του προγράμματος μαθητείας μεταξύ των νέων επιχειρήσεων
 • - να αποδείξει την ευρεία εφαρμογή του μοντέλου μαθητείας σε κάθε τομέα και χώρα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τους παιδαγωγικούς στόχους μάθησης, οι οποίοι είναι:

 • - να μάθουν «σχετικά με» την επιχειρηματικότητα
 • - να μάθουν «μέσα από» την επιχειρηματικότητα
 • - να μάθουν «με στόχο» την επιχειρηματικότητα.

Ο οδηγός παρέχει ως παράρτημα ένα πρότυπο για τις επιχειρήσεις / τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ που μπορούν να ακολουθήσουν για το σχεδιασμό του προγράμματος μαθητείας.

Κατεβάστε τον «Οδηγό εκπαιδευτών»: BG | EN | FR | EL | RO | ES

Οδηγός «Σύμπραξης ΕΕΚ-Εταιρειών για μαθητεία»:

Ο Οδηγός επικεντρώνεται στη δημιουργία συμπράξεων, μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και εταιρειών για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου μαθητείας για την επιχειρηματικότητα.

Οι στόχοι του οδηγού είναι:

 • - να προωθήσει την έννοια των συμπράξεων ΕΕΚ-εταιρειών σε τοπικό επίπεδο
 • - να υποστηρίξει τη δημιουργία συμπράξεων με πρακτικά εργαλεία
 • - να προωθήσει το μοντέλο μαθητείας για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος
 • - να προετοιμάσει το έδαφος για τις πιλοτικές εφαρμογές για να επικυρώσει το μοντέλο μαθητείας
 • - να προωθήσει τις συμπράξεις μεταξύ φορέων ΕΕΚ και επιχειρήσεων

Ο οδηγός " Σύμπραξης ΕΕΚ-Εταιρειών για μαθητεία " ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και τα κέντρα ΕΕΚ να ενταχθούν στη σύμπραξη και να υιοθετήσουν το μοντέλο μαθητείας. Ο οδηγός υποστηρίζει πρακτικά τη δημιουργία συμπράξεων και επιτυχημένων ιστοριών σε διάφορους τομείς με βάση τις πιλοτικές εφαρμογές.

Κατεβάστε τον «οδηγό σύμπραξης ΕΕΚ-Εταιρειών για μαθητεία»:: BG | EN | EL | ES | FR | IT | RO