Резултати

AУчебен модел за придобиване на предприемачески умения и компетенции

Моделът се фокусира върху шестте основни области на компетентност на предприемачеството:

 • - Възможност: способността за разпознаване, намиране, представяне и възползване от възможностите;
 • - Организация: способността за ръководене, контролиране, наблюдаване, организиране и развиване на ресурсите на компанията;
 • - Стратегия: способността да се формулира ясна визия за целите и да се разработят стратегии за постигането им;
 • - Взаимоотношения: интерактивни способности за установяване на доверени взаимоотношения чрез комуникация, междуличностни и умения за убеждаване, които са особено важни в малките предприятия;
 • - Отдаденост: способност за поемане на инициатива чрез приемане на активна и ангажирана позиция;
 • - Концептуалност: аналитично мислене, вземане на решения, разрешаване на проблеми и способности за управление на риска.

Моделът се основава на възприемането проблемно-базирани методи за обучение с елементи на игровизация. Приемането на тези две иновативни техники за обучение спомага за придобиване на предприемачески умения и изграждане на различна нагласа към иновациите и творчеството. Освен това, подходът за обучение въз основа на работа, развива важна информираност и връзки с реалния живот и позволява на обучаващите се да създават и управляват бизнес, да бъдат тествани от предизвикателства и пречки, както и да постигат успехи - и всичко това в динамична, бързо променяща се среда, която е напълно безрискова.

Изтеглете „Модел за стажуване за придобиване на предприемачески умения и компетенции": BG | EN | FR | EL | RO | ES

Ръководство за обучители

Целите на наръчника за обучители са:

 • - да подготви и обучи обучители от ПОО институции, които разбират понятието за предприемачески дух;
 • - да се изгради капацитет на обучаващите да прехвърлят предприемаческия дух на стажантите;/li>
 • - да интегрира традиционното обучение по управление на бизнеса с иновативни подходи за обучение (напр. проблемно-базираното обучение);
 • - да представи и популяризира разработения модел за стажуване;
 • - да идентифицира и представи истории за успешни стажове, получени от експерименталната фаза в страните- партньори;
 • - да разработи ръководство за обучители от компании и ПОО институции, което предлага набор от инструкции, предложения и успешни примери в партньорските страни за подобряване на програмата за стажуване в новоприсъединените към партньорството предприятия;
 • - да демонстрира широката приложимост на модела на стажуване за всеки сектор и страна;

Програмата за обучение отразява целите за педагогическо обучение, които са:

 • - да се научи "относно" предприемачеството
 • - да се научи "по време" на предприемачеството
 • - да се научи "за" предприемачеството

Ръководството предоставя в помощ на компаниите/ ПОО институциите приложение образец за изготвяне на програма за стажуване.

Изтеглете „Ръководството за обучители“: BG | EN | FR | EL | RO | ES

"Партньорства между ПОО институции и компании за стажуване"

Ръководството се фокусира върху създаването на партньорства между ПОО институции и компании, спомагайки за успешното прилагане на модела на стажуване за предприемачество.

Целите са:

 • - да се популяризира партньорството между ПОО институции и компании на местно ниво;
 • - да се подкрепи създаването на партньорства с практически инструменти;
 • - tда се популяризира модела на стажуване за развитието на предприемачески дух;
 • - да се подготви основата за пилотни дейности за експериментиране и валидиране на модела на стажуване;
 • - да се насърчават партньорствата между ПОО институциите и компаниите;
 • - да се разработи ръководство "Партньорство между ПОО институции и компании за стажуване"

Ръководството " Партньорство между ПОО институции и компании за стажуване" насърчава и подкрепя местните предприятия и ПОО институциите, за да се присъединят към партньорството и да възприемат модела на стажуване. Ръководството представя практическата подкрепа за създаването на партньорства и успешни истории в различни сектори въз основа на проведените пилотни стажове.

Изтеглете "Ръководство за партньорство между ПОО институции и компании за стажуване": BG | EN | EL | ES | FR | IT | RO