Σχετικά

Το πρόγραμμα App.Mod.E προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των σπουδαστών που κάνουν τη μαθητεία τους.

Στόχοι

Το σχέδιο έργου συνδυάζει την ανάγκη προώθησης της μαθητείας και της απόκτησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, με την ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι περίοδοι μαθητείας στις επιχειρήσεις συνήθως επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και σε προσωπικές και εργασιακές δεξιότητες. Οι εκπαιδευτές τόσο των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης όσο και των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να συμπεριλάβουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες στον μαθησιακό σχεδιασμό της μαθητείας. Το App.Mod.E παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη και πρακτικά εργαλεία στους εκπαιδευτές για να σχεδιάσουν προγράμματα μαθητείας, ενσωματώνοντας στα μαθησιακά τους αποτελέσματα επιχειρησιακές ικανότητες, παράλληλα με την απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Καινοτομία

Το μοντέλο μαθητείας για την απόκτηση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και ικανοτήτων χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μεθοδολογία μάθησης βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων gamification. Η μεθοδολογία βασίζεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία και ο μαθητευόμενος πρέπει να βρει μια λύση για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο μαθητευόμενος πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική, να οργανώσει και να σχεδιάσει την εργασία του, να βρει τους απαιτούμενους πόρους, να εξασφαλίσει τη συνεργασία των εποπτών και συναδέλφων του, να λάβει αποφάσεις, να λύσει προβλήματα και να αποδώσει αποτελέσματα συγκεκριμένης ποιότητας. Η όλη διαδικασία χρησιμοποιεί στοιχεία gamification όπως περιορισμούς πόρων ή χρόνου, badges επίτευξης, κίνητρα, πρόσθετους πόρους κλπ. Τα στοιχεία gamification παρέχουν κινητοποιούν και τραβούν το ενδιαφέρον του μαθητευόμενου να ολοκληρώσει επιτυχώς την αποστολή.

Συμπράξεις ΕΕΚ-Εταιρειών

Η παρέμβαση του έργου περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ ΕΕΚ και εταιρειών που υποστηρίζονται από ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας και από ένα μνημόνιο συμφωνίας. Το σχέδιο υποστηρίζει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ οργανισμών ΕΕΚ και εταιρειών σε τοπικό επίπεδο που συνεργάζονται για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη μαθητεία. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι πραγματικά δίκτυα στις τοποθεσίες των εταίρων και επιπλέον ένας οδηγός για τη δημιουργία τέτοιων συνεργασιών σε άλλες τοποθεσίες.