За проекта

Проектът App.Mod.E предлага интегрирана схема за развитието на предприемаческо мислене, умения и компетенции на ученици или студенти, при провеждане на техния стаж.

Цел

Планът на проекта съчетава необходимостта от насърчаване на стажа и придобиването на професионални умения, нужни на пазара на труда, с необходимостта да се насърчи развитието на предприемаческите умения. Периодите на стаж в предприятията обикновено се съсредоточават върху специфични професионални и трудови умения, а обучителите в ПОО институциите и в компаниите не разполагат с такива, за да включат предприемаческите умения в обучителния план на стажуването. App.Mod.E предоставя методологическа подкрепа и практически инструменти на обучителите, за да разработят програми за стаж, включвайки предприемачески умения в учебните резултати, успоредно с придобиването на специфични професионални умения.

Иновация

Моделът за стажуване, развиващ предприемаческите мислене и умения използва новаторска методология, основана на проблемно-базираното обучение, включително и елементи на игровизацията. Методологията се основава на истински проблем и предизвикателства, пред които е изправена компанията, а стажантът трябва да намери решение, за да отговори на това предизвикателство. По време на процеса стажантът трябва да разработи стратегия, да организира и планира работата си, да намери необходимите ресурси, да осигури сътрудничеството на своите ръководители и колеги, да вземе решения, да реши проблемите и да предостави резултати с определено качество. Целият процес използва игровизационни елементи, като ограничения на ресурси или време, знаци за постижения, стимули, допълнителни ресурси и т.н. Игровизационните елементи осигуряват мотивация и ангажираност на учащия да завърши мисията успешно.

Партньорства между ПОО институции и компании

Проектната инициатива включва също и създаване на партньорства между компании и ПОО институции, подкрепени от рамка за осигуряване на качеството и Меморандум за разбирателство. Проектът подкрепя създаването на мрежи на местно ниво между ПОО институции и компании, които да работят заедно за насърчаване на предприемаческото образование в стажуването. Резултатът от това е създаването на действаща мрежа между заинтересовани страни в региона на съответния партньор, а в допълнение към това и разработване на ръководство за създаване и прилагане на партньорства за стажуване по модел, който да бъде приложен и в други страни.